BIRD 2013

18.-19. apríla 2013 sa uskutočnia na NÚSCH a.s. Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), 4. medzinárodné endovaskulárne sympózium s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, organizuje ho SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), v spolupráci s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., ako oficiálne školiace podujatie Certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii.

Leták k podujatiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu
Program podujatia si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu


BIRD 2012

Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), ktoré sa uskutočnili v dňoch 19.-20.4.2012 sú už tradičným odborno-vzdelávacím podujatím, ktoré sa okrem prednášok na tému intervenčnej rádiologickej a endovaskulárnej liečby špeciálne zameriava na priame prenosy endovaskulárnej liečby z katetrizačných sál, interaktívnu a panelovú diskusiu, ako aj paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy. Komplexnou teoretickou a praktickou prípravou je to mimoriadne edukačné podujatie svojho druhu u nás, kde lekári-špecialisti, ktorí sa venujú intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe môžu počas živých prenosov z katetrizačnej sály bezprostredne vnímať celý rozhodovací proces zložitých intervenčných výkonov, analyzovať taktiku liečby, sledovať jej medzikroky a toto všetko priamo konzultovať, prípadne interaktívne ovplyvňovať  spolu s operatérmi. V nadväznosti na túto audiovizuálnu prípravu následne pokračuje príprava praktickými workshopmi, kde sa adepti intervenčnej rádiológie manuálne oboznamujú s dedikovaným inštrumentáriom a na záver trénujú tieto prelomové techniky na počítačovom simulátore endovaskulárnej liečby, inštalovanom na NÚSCH a.s., ktorý je unikátny v celom regióne strednej Európy. Kvalitu komplikovanej organizácie BIRD (hlavne pokiaľ ide o prípravu a realizáciu priamych prenosov z operácií) a jeho vzdelávací prínos najlepšie dokumentuje mimoriadny záujem o toto podujatie zo strany rodiacej sa komunity intervenčných rádiológov u nás. Je to nevyhnutný predpoklad ďalšieho napredovania tejto veľmi mladej, avšak vo svete už dobre etablovanej, mimoriadne náročnej medicínskej špecializácie aj na Slovensku.

Z pohľadu zaradenia do systému vzdelávania bolo významným medzníkom počas tohtoročného BIRD fakt, že na základe rozhodnutia akreditačnej komisie MZ SR sa stala Certifikovaná pracovná činnosť v intervenčnej rádiológii cestou SZU oficiálnym a povinným vzdelávaním intervenčných rádiológov u nás. Tak ako v minulosti Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR pri SRS) otvárala cestu vzdelávaniu okrem realizácie pilotného projektu MZ SR pre Certifikáciu v intervenčnej rádiológii, pripravila minimálne štandardy potrebné k akreditácii na pôde MZ SR a organizovala BIRD po minulé roky, tak pod vplyvom vývoja už novovzniknutá Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR SLS) pokračuje a prebrala štafetu nad organizáciou BIRD 2012 v spolupráci so SZU a NÚSCH a.s..

Počas prípravy 3. sympózia sme vzhľadom na veľký záujem o priame prenosy a v nich zvlášť o obtiažne intervencie, pristúpili k významnému navýšeniu počtu živých prenosov (až na osem). Tieto boli súčasťou ôsmych vzdelávacích aktivít (osem edukačných blokov). Každý edukačný blok bol koordinovaný a diskusiu spolu s priamym prenosom v ňom moderoval školiteľ. Súčasťou každej edukačnej aktivity a reflexiou požiadavky účastníkov na zaradenie panelových diskusií bolo zaradenie prezentácií, podľa zvolenej témy na spôsob: „aktualít“, „pre a proti“ a „state of art“ v intervenčnej rádiológii. Okrem toho aj na BIRD 2012 nechýbali najhorúcejšie novinky – tento rok to bola predovšetkým renálna denervácia (RDN). Rovnako nechýbali prehľady nových štúdií a odporúčaní v intervenčnej liečbe. Z najnovších technológií a inštrumentária, ktoré mali na Slovensku svoju premiéru počas BIRD 2012, spomeniem okrem RDN Endurant II, ďalej Zenith LP, alebo liekom povlečené balónikové katétre.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia
Prezident BIRD 2012

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc,
vedúci katedry rádiológie LF SZU

MUDr. Stanislav Okapec,
Predseda SKVIR SLS


BIRD 2012

20. apríla 2012 sa v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. v Bratislave uskutočnilo už 3. endovaskulárne sympózium na Slovensku s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a s hands-on tréningom. Podujatie, ktoré je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň (BIRD). BIRD organizuje SKVIR SLS a Katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v spolupráci s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., po prvý krát ako oficiálne školiace podujatie certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii. Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a Predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA. Tak ako predchádzajúce ročníky endovaskulárneho sympózia BIRD  aj tento sa stretol s mimoriadnym ohlasom, ich vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov na Slovensku a tak vytvorili základ pre túto úspešnú tradíciu.

Viac informácií a fotogalériu nájdete v sekcii SKVIR/Podujatia alebo po kliknutí sem.
Leták k podujatiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: obálka - obsah.
Brožúrku s programom si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: program


BIRD 2010

V dňoch 9. a 10. apríla sa v priestoroch hotela TATRA uskutočnilo 2. endovaskulárne sympózium s workshopmi a priamymi prenosmi katetrizačných výkonov z operačných sál - BIRD 2010

V sekcii Podujatia si môžete pozrieť fotogalérie z odborného programu a zo slávnostnej recepcie

Program podujatia si môžete stiahnuť TU.
Publikované materály a produktový katalóg BIRD 2010 (kniha) si môžete stiahnuť TU.


BIRD 2010

V dňoch 9.-10. apríla 2010 sa v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnilo už 2. endovaskulárne sympózium – Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD 2010), zamerané na najnovšie dianie v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii u nás.

Podujatie, ktoré organizujeme v dvojročnom cykle, je okrem vyzvaných a odborných prednášok zamerané aj na priame prenosy z katetrizačných sál, panelovú diskusiu, paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy a minisympóziá. Úspech predchádzajúceho sympózia sa stal pre nás záväzkom, takže sme po dvoch rokoch priniesli ešte atraktívnejšie a hodnotnejšie podujatie, ktoré sa stalo oslavou a sviatkom pre celú komunitu lekárov-špecialistov, venujúcich sa intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe. Podľa tradície pozvania a návštevy významného čelného predstaviteľa pre PS KVIR pri SRS partnerskej organizácie v európskom kontexte a to je CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), nás po pozvánke na BIRD 2008 pre vtedajšieho viceprezidenta a aktuálneho prezidenta CIRSE (Prof. J. Peregrin) tento rok poctil svojou návštevou a aktívnou účasťou Prof. Dimitrios Tsetis z Grécka, ktorý je členom predsedníctva a výkonného výboru CIRSE a súčasne predsedom komisie pre štandardizáciu praxe pri CIRSE. Rad významných osôb, ktoré poctili BIRD svojou návštevou tento rok rozšíril aj Prof. Wayne F. Yakes z Colorada (USA), ktorý je súčasným prezidentom ISSVA (The International Society for the Study of Vascular Anomalies), partnerskej spoločnosti CIRSE a zámorskej SIR (Society of Interventional Radiology) a zároveň je aj jedným z autorov Clinical Practice Guidelines SIR. Odzrkadľujúc trendy smerovania CIRSE a SIR sa súčasťou programu stali aj bloky vyzvaných prednášok na tému kardiovaskulárneho zobrazovania s CT a MR, väčší priestor dostala onkointervnečná rádiológia, ako aj nevaskulárne intervencie.

Ďalšou z radu noviniek, ktoré tohtoročný BIRD priniesol a stretli sa s mimoriadnym ohlasom, bolo vydanie vlastnej kongresovej publikácie s produktovým katalógom, ktorej súčasťou bol bohatý odborný kongresový materiál. Samozrejme nechýbal ani spoločenský večer, vo forme slávnostnej recepcie, s bilancovaním práce PS KVIR pri SRS, s kultúrnym programom a s priateľským prostredím na neformálne diskutovanie. Záverom možno len konštatovať, že prianie organizátorov aby BIRD 2010 bol skutočným sviatkom intervenčnej a endovaskulárnej liečby na Slovensku sa naplnilo!

Za organizačný výbor: MUDr. Ivan Vulev, PhD. Prezident BIRD 2010

Program podujatia si môžete stiahnúť TU.
Publikované materály a produktový katalóg BIRD 2010 (kniha) si môžete stiahnúť TU.


Milí mladí rádiológovia,

srdečne Vás pozývame na predvianočný rádiologický seminár na tému "AAA - Aneuryzma abdominálnej aorty" Seminár sa uskutoční 10.12.2009 od 14:00 v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. a organizuje ho Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS).

Pozvánku si môžete stiahnuť tu (pdf)


S farbou von 2009

Dňa 13.11.2009 sa vo Vyhniach (hotel Sitno) uskutočnilo neformálne stretnutie Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri SRS so zameraním na prezentovanie intervenčných tipov, trikov a komplikácií vo forme kazuistík. Súčasťou podujatia boli aj po dvoch rokoch od ustanovujúcej schôdze PS KVIR voľby do výboru.Výbor PS KVIR pri SRS bol znovu zvolený na 2 roky. Vo voľbách hlasovalo 49 členov PS KVIR, 12 členov sa z rôznych dôvodov nemohlo zúčastniť a ospravedlnili sa.


BIRD 2008

V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a.s.) v Bratislave uskutočnilo 1. endovaskulárne sympózium na Slovensku s workshopmi a priamymi prenosmi katetrizačných výkonov z operačných sál.

Podujatie, ktoré nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň – BIRD, organizoval NÚSCH (Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie) a Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA.

Sympózium bolo mimoriadne úspešné, zúčastnilo sa na ňom viac ako 150 domácich a zahraničných účastníkov. Vedecký program bol tvorený 19 odbornými prezentáciami, ktoré boli prelínané 4 priamymi prenosmi z katetrizačných sál. Počas operačných výkonov prebiehala medzi auditóriom a katetrizačnými sálami interaktívna diskusia, ktorej moderátorom bol Prof. Jan Peregrin, súčasný viceprezident Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE). Jednotlivé bloky odborných prednášok boli zahajované priamymi prenosmi z operačných výkonov na sálach: konkrétne išlo o priame prenosy z implantácie stentgraftu do hrudníkovej aorty pre aneuryzmu hrudníkovej aorty, infrapopliteálnu intervenciu pre kritickú končatinovú ischémiu, ďalej karotický stenting s emboloprotekciou (všetko zo sál ODIR NÚSCH) a koiling intrakraniálnej aneuryzmy (sála Rádiodiagnostickej kliniky MFN v Martine).

Bloky prezentácií, ktoré nasledovali po priamych prenosoch podrobne rozoberali aktuálne témy endovaskulárnej liečby ochorení brušnej a hrudníkovej aorty, nastupujúce technológie v intervenčnej liečbe (ako sú uzatváranie katetrizačného prístupu, liekmi poťahované stenty, emboloprotekcia, atď.), endovaskulárny manažment akútneho a subakútneho vaskulárneho trombu a intervenčnej liečby periférneho artériového ochorenia, vrátane kritickej končatinovej ischémie. Súčasťou bohatého vedeckého programu boli aj podrobné odborné prezentácie na tému neurointervenčnej liečby (karotický stenting, endovaskulárna liečba hyperakútnej CMP, intrakraniálnych aneuryziem a AVM), ako aj intervenčnej liečby fibrómov maternice. Živá diskusia a plné auditórium sprevádzali BIRD od zahájenia o 8 hod. ráno (1. priamy prenos) až do neskorého odpoludnia o 18.30 hod., kedy bolo podujatie ukončené. Prvý ročník endovaskulárneho sympózia BIRD na Slovensku sa stretol s mimoriadnym ohlasom, jeho vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov a tak pevne veríme, že tento prvý projekt PS KVIR pri SRS vytvoril základ pre budúcu úspešnú tradíciu.

Organizačný výbor BIRD 2008.