BIRD 2010

V dňoch 9. a 10. apríla sa v priestoroch hotela TATRA uskutočnilo 2. endovaskulárne sympózium s workshopmi a priamymi prenosmi katetrizačných výkonov z operačných sál - BIRD 2010

V sekcii Podujatia si môžete pozrieť fotogalérie z odborného programu a zo slávnostnej recepcie

Program podujatia si môžete stiahnuť TU.
Publikované materály a produktový katalóg BIRD 2010 (kniha) si môžete stiahnuť TU.


BIRD 2010

V dňoch 9.-10. apríla 2010 sa v kongresových priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnilo už 2. endovaskulárne sympózium – Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD 2010), zamerané na najnovšie dianie v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii u nás.

Podujatie, ktoré organizujeme v dvojročnom cykle, je okrem vyzvaných a odborných prednášok zamerané aj na priame prenosy z katetrizačných sál, panelovú diskusiu, paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy a minisympóziá. Úspech predchádzajúceho sympózia sa stal pre nás záväzkom, takže sme po dvoch rokoch priniesli ešte atraktívnejšie a hodnotnejšie podujatie, ktoré sa stalo oslavou a sviatkom pre celú komunitu lekárov-špecialistov, venujúcich sa intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe. Podľa tradície pozvania a návštevy významného čelného predstaviteľa pre PS KVIR pri SRS partnerskej organizácie v európskom kontexte a to je CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), nás po pozvánke na BIRD 2008 pre vtedajšieho viceprezidenta a aktuálneho prezidenta CIRSE (Prof. J. Peregrin) tento rok poctil svojou návštevou a aktívnou účasťou Prof. Dimitrios Tsetis z Grécka, ktorý je členom predsedníctva a výkonného výboru CIRSE a súčasne predsedom komisie pre štandardizáciu praxe pri CIRSE. Rad významných osôb, ktoré poctili BIRD svojou návštevou tento rok rozšíril aj Prof. Wayne F. Yakes z Colorada (USA), ktorý je súčasným prezidentom ISSVA (The International Society for the Study of Vascular Anomalies), partnerskej spoločnosti CIRSE a zámorskej SIR (Society of Interventional Radiology) a zároveň je aj jedným z autorov Clinical Practice Guidelines SIR. Odzrkadľujúc trendy smerovania CIRSE a SIR sa súčasťou programu stali aj bloky vyzvaných prednášok na tému kardiovaskulárneho zobrazovania s CT a MR, väčší priestor dostala onkointervnečná rádiológia, ako aj nevaskulárne intervencie.

Ďalšou z radu noviniek, ktoré tohtoročný BIRD priniesol a stretli sa s mimoriadnym ohlasom, bolo vydanie vlastnej kongresovej publikácie s produktovým katalógom, ktorej súčasťou bol bohatý odborný kongresový materiál. Samozrejme nechýbal ani spoločenský večer, vo forme slávnostnej recepcie, s bilancovaním práce PS KVIR pri SRS, s kultúrnym programom a s priateľským prostredím na neformálne diskutovanie. Záverom možno len konštatovať, že prianie organizátorov aby BIRD 2010 bol skutočným sviatkom intervenčnej a endovaskulárnej liečby na Slovensku sa naplnilo!

Za organizačný výbor: MUDr. Ivan Vulev, PhD. Prezident BIRD 2010

Program podujatia si môžete stiahnúť TU.
Publikované materály a produktový katalóg BIRD 2010 (kniha) si môžete stiahnúť TU.


Milí mladí rádiológovia,

srdečne Vás pozývame na predvianočný rádiologický seminár na tému "AAA - Aneuryzma abdominálnej aorty" Seminár sa uskutoční 10.12.2009 od 14:00 v konferenčných priestoroch NÚSCH a.s. a organizuje ho Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS).

Pozvánku si môžete stiahnuť tu (pdf)


BIRD 2008

V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a.s.) v Bratislave uskutočnilo 1. endovaskulárne sympózium na Slovensku s workshopmi a priamymi prenosmi katetrizačných výkonov z operačných sál.

Podujatie, ktoré nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň – BIRD, organizoval NÚSCH (Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie) a Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA.

Sympózium bolo mimoriadne úspešné, zúčastnilo sa na ňom viac ako 150 domácich a zahraničných účastníkov. Vedecký program bol tvorený 19 odbornými prezentáciami, ktoré boli prelínané 4 priamymi prenosmi z katetrizačných sál. Počas operačných výkonov prebiehala medzi auditóriom a katetrizačnými sálami interaktívna diskusia, ktorej moderátorom bol Prof. Jan Peregrin, súčasný viceprezident Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE). Jednotlivé bloky odborných prednášok boli zahajované priamymi prenosmi z operačných výkonov na sálach: konkrétne išlo o priame prenosy z implantácie stentgraftu do hrudníkovej aorty pre aneuryzmu hrudníkovej aorty, infrapopliteálnu intervenciu pre kritickú končatinovú ischémiu, ďalej karotický stenting s emboloprotekciou (všetko zo sál ODIR NÚSCH) a koiling intrakraniálnej aneuryzmy (sála Rádiodiagnostickej kliniky MFN v Martine).

Bloky prezentácií, ktoré nasledovali po priamych prenosoch podrobne rozoberali aktuálne témy endovaskulárnej liečby ochorení brušnej a hrudníkovej aorty, nastupujúce technológie v intervenčnej liečbe (ako sú uzatváranie katetrizačného prístupu, liekmi poťahované stenty, emboloprotekcia, atď.), endovaskulárny manažment akútneho a subakútneho vaskulárneho trombu a intervenčnej liečby periférneho artériového ochorenia, vrátane kritickej končatinovej ischémie. Súčasťou bohatého vedeckého programu boli aj podrobné odborné prezentácie na tému neurointervenčnej liečby (karotický stenting, endovaskulárna liečba hyperakútnej CMP, intrakraniálnych aneuryziem a AVM), ako aj intervenčnej liečby fibrómov maternice. Živá diskusia a plné auditórium sprevádzali BIRD od zahájenia o 8 hod. ráno (1. priamy prenos) až do neskorého odpoludnia o 18.30 hod., kedy bolo podujatie ukončené. Prvý ročník endovaskulárneho sympózia BIRD na Slovensku sa stretol s mimoriadnym ohlasom, jeho vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov a tak pevne veríme, že tento prvý projekt PS KVIR pri SRS vytvoril základ pre budúcu úspešnú tradíciu.

Organizačný výbor BIRD 2008.