V dňoch 3. a 4. apríla sa v konferenčných priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a.s.) v Bratislave uskutočnilo 1. endovaskulárne sympózium na Slovensku s workshopmi a priamymi prenosmi katetrizačných výkonov z operačných sál.

Podujatie, ktoré nieslo názov Bratislavský intervenčný rádiologický deň – BIRD, organizoval NÚSCH (Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie) a Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) pri Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor Rádiológia a záštitu nad celým podujatím prevzal Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NÚSCH a.s. Ing. Mongi Msolly, MBA.

Sympózium bolo mimoriadne úspešné, zúčastnilo sa na ňom viac ako 150 domácich a zahraničných účastníkov. Vedecký program bol tvorený 19 odbornými prezentáciami, ktoré boli prelínané 4 priamymi prenosmi z katetrizačných sál. Počas operačných výkonov prebiehala medzi auditóriom a katetrizačnými sálami interaktívna diskusia, ktorej moderátorom bol Prof. Jan Peregrin, súčasný viceprezident Európskej spoločnosti pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE). Jednotlivé bloky odborných prednášok boli zahajované priamymi prenosmi z operačných výkonov na sálach: konkrétne išlo o priame prenosy z implantácie stentgraftu do hrudníkovej aorty pre aneuryzmu hrudníkovej aorty, infrapopliteálnu intervenciu pre kritickú končatinovú ischémiu, ďalej karotický stenting s emboloprotekciou (všetko zo sál ODIR NÚSCH) a koiling intrakraniálnej aneuryzmy (sála Rádiodiagnostickej kliniky MFN v Martine).

Bloky prezentácií, ktoré nasledovali po priamych prenosoch podrobne rozoberali aktuálne témy endovaskulárnej liečby ochorení brušnej a hrudníkovej aorty, nastupujúce technológie v intervenčnej liečbe (ako sú uzatváranie katetrizačného prístupu, liekmi poťahované stenty, emboloprotekcia, atď.), endovaskulárny manažment akútneho a subakútneho vaskulárneho trombu a intervenčnej liečby periférneho artériového ochorenia, vrátane kritickej končatinovej ischémie. Súčasťou bohatého vedeckého programu boli aj podrobné odborné prezentácie na tému neurointervenčnej liečby (karotický stenting, endovaskulárna liečba hyperakútnej CMP, intrakraniálnych aneuryziem a AVM), ako aj intervenčnej liečby fibrómov maternice. Živá diskusia a plné auditórium sprevádzali BIRD od zahájenia o 8 hod. ráno (1. priamy prenos) až do neskorého odpoludnia o 18.30 hod., kedy bolo podujatie ukončené. Prvý ročník endovaskulárneho sympózia BIRD na Slovensku sa stretol s mimoriadnym ohlasom, jeho vysoká odborná, technická a spoločenská úroveň ešte dlho rezonovali u účastníkov nielen z radov intervenčných rádiológov a tak pevne veríme, že tento prvý projekt PS KVIR pri SRS vytvoril základ pre budúcu úspešnú tradíciu.

Organizačný výbor BIRD 2008.