Príhovor predsedu SKVIRMUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH, FCIRSEj

Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a  Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). SKVIR združuje všetkých lekárov na Slovensku so záujmom o vaskulárnu a nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu a o problematiku neinvazívneho zobrazovania kardiovaskulárnych ochorení pomocou najmodernejších zobrazovacích technológií. Činnosť SKVIR pri SLS sa riadi stanovami SKVIR. Cieľom SKVIR je hájenie profesných záujmov svojich členov, zvyšovanie odbornej úrovne poskytovanej starostlivosti a vzdelávanie na poli kardiovaskulárnej, intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby na Slovensku.

SKVIR má ďalej za úlohu rozvíjať odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii a spolupracovať s ekvivalentami SKVIR v zahraničí a na celoeurópskej úrovni (CIRSE). SKVIR pri SLS je ideovým pokračovateľom a nadväzuje na činnosť PS KVIR pri SRS, ktorá vznikla na jeseň 2007 a jej činnosť bola ukončená rozhodnutím výboru PS KVIR 29.12.2011, kedy sa pretransformovala do SKVIR. V januári 2012 na základe žiadosti prípravného výboru sa SKVIR stala kolektívnym členom SLS.

V európskom kontexte je analógom SKVIR Európska spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE), so zámorským ekvivalentom – Spoločnosťou intervenčnej rádiológie (Society of Interventional Radiology – SIR).

MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH, FCIRSE
predseda SKVIR pri SLS vo funkčnom období 2017 a 2021

MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH, FCIRSEj

predseda SKVIR pri SLS vo funkčnom období 2017 a 2021

Príhovor predsedu SKVIRMUDr. Ján Kodaj

Je nepochybné, že intervenčná rádiológia predstavuje mimoriadne úspešný a rýchlo napredujúci odbor v medicíne. Tento odbor zaznamenal za posledných 30 rokov nepredvídateľný rast. Metódy intervenčnej rádiológie zasahujú v súčasnosti do riešenia priechodnosti a nechirurgickej úpravy ciev, do liečby nádorových ochorení, do liečby nezhubných ochorení chrbtice, do liečby mnohých vrodených ochorení a vád, a tak ďalej. Priestor pre nové intervenčné rádiologické metódy narastá ruka v ruke s rozvojom nových technológií a nových postupov až neskutočne exponenciálne.

Pred pol storočím sa priekopníci nášho odboru prorocky vyslovovali v tom zmysle, že angiografický katéter sa raz stane prostriedkom liečby. Namýlili sa! Dnes vieme pomocou katétra liečiť choroby, ktoré boli pred pár rokmi diagnostikované ako smrteľné a dodnes sú chirurgicky takmer neriešiteľné. Ako príklady spomeniem iba endovaskulárnu liečbu disekcie aorty, embolektómie alebo liečbu krvácania v oblasti mozgových ciev. Vieme liečiť diabetické gangrény na nohe a zároveň rekanalizovať mozgové cievy milimetrového kalibra.

Sme hrdí aj na metodiky, ktoré sú alternatívami chirurgickej liečby. Okrem cievnych výkonov sú to mnohé mimocievne výkony – drenáže tekutín, rekanalizácie močovodov, žlčových ciest, tráviaceho traktu a pod. Nebývalou mierou sa rozvíjajú aj rádiologické intervencie v oblasti onkologických ochorení. Na tomto poli sa uplatňujú hlavne nové metódy fyzikálnej deštrukcie. Z takmer zabudnutých cielených biopsií pod virtuálnou t.j. CT, USG alebo skiaskopickou kontrolou sa dnes stávajú cielené ablácie tumorov, ktoré môžu viesť dokonca k úplnému vyhojeniu malígnych ochorení. Ako veľmi perspektívne možno hodnotiť aj intervenčné výkony pri ochoreniach pohybového aparátu, ako sú cielené aplikácie liečív a stabilizácia chrbtice t.j. vetebro- a kyfoplastiky

Významnou mierou sa na rozvoji intervenčnej rádiológie podpísal rozvoj intervenčného inštrumentária. Keď ešte pred 30. rokmi si rádiológ formoval cievku na kahanci, dnes takáto improvizácia stráca svoj zmysel. Požiadavkou doby sa stala personálna, pracovná a materiálna profesionalita.

Ako predsedovi SKVIR je mi pri výpočte takýchto možností, pri tak progresívne sa rozvíjajúcom odbore veľmi smutno zamyslieť sa nad niektorými realitami intervenčnej rádiológie na Slovensku. Uvediem niekoľko príkladov:

  • Rádiologická infrapopliteálna angioplastika jednej alebo dvoch artérií predkolenia spolu s príslušnou rekanalizáciou adekvátnej povrchovej stehennej tepny sa našimi zdravotnými poisťovňami hodnotí ako „PTA periférnych ciev“. Je to výkon trvajúci často viac ako 2 hodiny. V ionizačnom žiarení sú pri tomto výkone prítomní lekár, sestra a rádiologický asistent. Takýto výkon je v systéme bodového ohodnotenia ohodnotený vo výške MR v oblasti hlavy, ktorá trvá 15 minút! Pritom nadobúdacia cena prístrojového vybavenia (digitálny angiograf) a zariadenia katetrizačnej sály potrebnej k intervenčnej rádiologickej liečbe s prehľadom prevyšuje náklady na vybavenie a zariadenie MR pracoviska.
  • Krvavá transhepatálna cholangiografia s katetrizáciou duodena a následnou drenážou žlčových ciest je ohodnotená o 10 tisíc bodov menej ako neinvazívna MR cholangiografia. – Perkutánna ablácia viacerých metastáz v pečeni (RFA) môže trvať pod CT kontrolou aj 3 hodiny. Väčšinou v celkovej narkóze! Tento trojhodinový výkon pod CT kontrolou je však ohodnotený o 20 tisíc bodov (o polovicu) menej ako CT hrudníka a brucha v jednom sedení.
  • Embolizácia traumatického krvácania v oblasti panvy, životzachraňujúci a extrémne náročný výkon pri ktorom strávi intervenčný rádiológ spolu s inštrumentárkou hodiny v žiarení, je bodovo hodnotený v rovnakej výške ako jedno CT vyšetrenie u polytraumatického pacienta…

Za posledných 10 rokov sa na Slovensku počet neštátnych MR a CT pracovísk zvýšil o 20. Pritom v štátnych nemocniciach za tú dobu zaniklo 5 angiografických pracovísk!

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam a nedostatočnom ocenení našej práce možno konštatovať, že intervenčná rádiológia sa na Slovensku úspešne rozvíja. Je tu prítomná skupina lekárov – nadšencov, ktorí sú vizionári a vidia potenciál tohto odboru a enormnú potrebu jeho rozvoja. Po úspešnom pilotnom programe certifikovaného štúdia v intervenčnej rádiológii, organizovaného Pracovnou skupinou kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti sa dnes na Slovensku môžeme pýšiť funkčným a akreditovaným vzdelávaním v odbore (subšpecializácii). Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR), uznaná Slovenskou lekárskou spoločnosťou za svojho kolektívneho člena, vznikla iba pred 2 rokmi. Napriek tomu je dnes kolektívnym členom a uznávanou spoločnosťou v rámci európskych a svetových medicínskych štruktúr.

Priznávame, že v oblasti intervenčnej rádiológie máme na Slovensku značné organizačné a regionálne problémy. Tu je potrebné zo strany spoločnosti SKVIR vykonať ešte veľký kus poctivej roboty. Máme síce nové moderné pracoviská intervenčnej rádiológie ako je NÚSCH, SÚSCH a VÚSCH, ktoré sú skvelým príkladom centralizácie vaskulárnej intervenčnej rádiológie. Uvedomujeme si však, že tieto centrá nemôžu vykonávať všetky intervenčné výkony, ani ich k tomu nútiť nemôžeme. Bude potrebné perspektívne vytvoriť aj centrá napríklad pre rýchlo napredujúce onkointervencie a dobudovať po celom Slovensku sieť zaoberajúcu sa aj nevaskulárnou intervenčnou rádiológiou.

Stránka angio.sk je oficiálnou stránkou Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku (SKVIR). Stránka poskytuje informácie o moderných a minimálne invazívnych postupoch v liečbe srdcovocievnych chorôb, aj o možnostiach liečby nevaskulárnych ochorení metódami intervenčnej rádiológie. Tieto informácie nech slúžia nielen odbornej verejnosti ale aj samotným pacientom. Veríme, že aj týmto činom pomôžeme našim pacientom domáhať sa dostupnosti liečby zodpovedajúcej poznatkom a možnostiam 21. storočia. V záujme spätnej väzby však veríme, že sa nájdu lekári, aj samotní pacienti, ktorí nás na tejto stránke podporia, napíšu nám o vlastných skúsenostiach s metodikami intervenčnej rádiológie, s prístupom lekárov ako aj o jednotlivých pracoviskách intervenčnej rádiológie na Slovensku.

MUDr. Ján Kodaj 
predseda SKVIR pri SLS vo funkčnom období 2013 a 2017

Príhovor predsedu SKVIRMUDr. Stanislav Okapec

Výskyt srdcovocievnych ochorení a predovšetkým ich dôsledky na Slovensku sú doslova ohromujúce. Predstavujú suverénne vedúcu príčinu chorobnosti a úmrtnosti vo vyspelých krajinách.

Odhaduje sa, že až každý štvrtý občan nášho štátu, vrátane novorodencov, trpí aspoň jednou formou srdcovocievneho ochorenia. Pritom tendencia do budúcnosti sa ukazuje byť s narastajúcim kardiovaskulárnym rizikom a predlžujúcou sa priemernou dĺžkou života populácie ešte hrozivejšia. V centre súčasnej nielen kardiovaskulárnej medicíny vyspelého sveta je pacient – osobnosť dožadujúca sa v prvom rade informácií, možnosti, čo najmenej invazívneho liečebného postupu, čo najkratšej hospitalizácie a to všetko s maximálnou možnou účinnosťou a komfortom. Tieto legitímne požiadavky pacienta vyspelá medicína prijala už koncom minulého storočia (pozvoľna od roku 1964 – začiatok éry intervenčnej a endovaskulárnej liečby) s kvalitatívne vyššou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti vďaka objavom na poli intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby. Bol to nástup éry minimálne invazívnych liečebných postupov, nahrádzajúcich konvenčnú chirurgickú liečbu a často umožňujúcich liečiť dovtedy neliečiteľné ochorenia. Intervenčná a endovaskulárna liečba priniesla obrovskú nádej a perspektívu pre takmer každého chorého človeka akéhokoľvek veku. Prakticky neexistuje medicínska disciplína, ktorá by dnes nesiahala po výdobytkoch intervenčnej rádiológie. Stala sa „supernovou“ medicínskeho neba. Vychádza zo vzrušujúceho konceptu využitia rôznych fyzikálno-chemických javov na získavanie virtuálneho obrazu, ktorý umožňuje lekárovi „vidieť za roh“ a liečiť. Liečiť prakticky ktorýkoľvek voľným okom neviditeľný orgán a problém v ľudskom tele, s využitím najnovších technologických výdobytkov, bez nutnosti porušenia telesnej integrity chirurgickým rezom, prípadne bez nutnosti uspatia pacienta a s väčšinou až neuveriteľne krátkou hospitalizáciou – približne 24 hodín. Koncept využitia virtuálneho obrazu (röntgenologický, ultrazvukový alebo magnetickorezonančný obraz) úplne odlišuje intervenčnú a endovaskulárnu liečbu od ďalších chirurgických a menej invazívnych liečebných metód využívajúcich k zobrazovaniu operačného poľa voľné oko alebo optické prístroje.

Stránka angio.sk je oficiálnou stránkou Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku (SKVIR), kolektívneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Okrem poskytovania informácii členskej základni SKVIR je cieľom stránky podpora a rozvoj moderných a minimálne invazívnych postupov v liečbe srdcovocievnych a ďalších ochorení na Slovensku prostredníctvom metód intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby.

Vynakladáme všetko svoje úsilie a mravenčiu prácu na dosiahnutie tohto ušľachtilého cieľa zavádzaním a rozširovaním metód intervenčnej a endovaskulárnej liečby u nás. Vidíme rezervy v propagácii tejto liečby v laickej verejnosti, ale aj odborných kruhoch, hlavne pokiaľ ide o lekárov prvého kontaktu a lekárov s potenciálom odoslať kandidátov liečby na cieľové pracovisko. Preto okrem častí stránky venovaných špecialistom pre intervenčnú a endovaskulárnu liečbu – tzv. intervencionalistom a Spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie, venujeme na stránke veľkú pozornosť aj komunikácii s pacientom a laickou verejnosťou. Verím, že si na nej nájde každý presne to čo hľadá a pomôžeme tak rozvoju tejto fascinujúcej liečby u nás a predovšetkým pomôžeme nášmu pacientovi, ktorým zajtra môže byť ktokoľvek z nás, s dostupnosťou liečby zodpovedajúcej poznatkom a možnostiam 21. storočia.

MUDr. Stanislav Okapec 
predseda SKVIR pri SLS vo funkčnom období 2012 a 2013