Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnejrádiológie na Slovensku

Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a  Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). SKVIR združuje všetkých lekárov na Slovensku so záujmom o vaskulárnu a nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu a o problematiku neinvazívneho zobrazovania kardiovaskulárnych ochorení pomocou najmodernejších zobrazovacích technológií. Činnosť SKVIR pri SLS sa riadi stanovami SKVIR. Cieľom SKVIR je hájenie profesných záujmov svojich členov, zvyšovanie odbornej úrovne poskytovanej starostlivosti a vzdelávanie na poli kardiovaskulárnej, intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby na Slovensku.

SKVIR má ďalej za úlohu rozvíjať odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii a spolupracovať s ekvivalentami SKVIR v zahraničí a na celoeurópskej úrovni (CIRSE). SKVIR pri SLS je ideovým pokračovateľom a nadväzuje na činnosť PS KVIR pri SRS, ktorá vznikla na jeseň 2007 a jej činnosť bola ukončená rozhodnutím výboru PS KVIR 29.12.2011, kedy sa pretransformovala do SKVIR.

V januári 2012 na základe žiadosti prípravného výboru sa SKVIR stala kolektívnym členom SLS. V európskom kontexte je analógom SKVIR Európska spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE), so zámorským ekvivalentom – Spoločnosťou intervenčnej rádiológie (Society of Interventional Radiology – SIR).

Vzdelávanie (Certifikovaná pracovná činnosťv intervenčnej rádiológii)

V rámci Projektu technickej pomoci modernizácie sektoru zdravotníctva na Slovensku a pod hlavičkou Projektovej koordinačnej jednotky Ministerstva zdravotníctva SR bol v rokoch 2008-2011 na Slovensku realizovaný pilotný certifikačný študijný program v intervenčnej rádiológii. Vybraným odborným garantom projektu bola PS KVIR pri SRS a školiteľmi bol zbor lektorov tvorený domácimi a  zahraničnými školiteľmi.

Tento školiaci projekt úspešne absolvovalo 30 lekárov, vykonávajúcich na Slovensku prax intervenčnej rádiológie. Dôležitým výstupom pilotného projektu vzdelávania v intervenčnej rádiológii, koordinovaného MZ SR a PS KVIR pri SRS bolo vypracovanie, predkladanie a schválenie minimálnych štandardov pre certifikovanú pracovnú činnosť v intervenčnej rádiológii koncom roka 2009.

Vyvrcholením uvedeného projektu MZ SR a kontinuálnej snahy o zvyšovanie kvality vzdelávania na poli intervenčnej rádiológie u nás, zo strany v minulosti PS KVIR pri SRS a aktuálne SKVIR SLS je v januári 2012 schválená akreditácia certifikovanej pracovnej činnosti v intervenčnej rádiológii, cestou Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).