Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), ktoré sa uskutočnili v dňoch 19.-20.4.2012 sú už tradičným odborno-vzdelávacím podujatím, ktoré sa okrem prednášok na tému intervenčnej rádiologickej a endovaskulárnej liečby špeciálne zameriava na priame prenosy endovaskulárnej liečby z katetrizačných sál, interaktívnu a panelovú diskusiu, ako aj paralelne prebiehajúce „hands on“ workshopy. Komplexnou teoretickou a praktickou prípravou je to mimoriadne edukačné podujatie svojho druhu u nás, kde lekári-špecialisti, ktorí sa venujú intervenčnej rádiológii a endovaskulárnej liečbe môžu počas živých prenosov z katetrizačnej sály bezprostredne vnímať celý rozhodovací proces zložitých intervenčných výkonov, analyzovať taktiku liečby, sledovať jej medzikroky a toto všetko priamo konzultovať, prípadne interaktívne ovplyvňovať  spolu s operatérmi. V nadväznosti na túto audiovizuálnu prípravu následne pokračuje príprava praktickými workshopmi, kde sa adepti intervenčnej rádiológie manuálne oboznamujú s dedikovaným inštrumentáriom a na záver trénujú tieto prelomové techniky na počítačovom simulátore endovaskulárnej liečby, inštalovanom na NÚSCH a.s., ktorý je unikátny v celom regióne strednej Európy. Kvalitu komplikovanej organizácie BIRD (hlavne pokiaľ ide o prípravu a realizáciu priamych prenosov z operácií) a jeho vzdelávací prínos najlepšie dokumentuje mimoriadny záujem o toto podujatie zo strany rodiacej sa komunity intervenčných rádiológov u nás. Je to nevyhnutný predpoklad ďalšieho napredovania tejto veľmi mladej, avšak vo svete už dobre etablovanej, mimoriadne náročnej medicínskej špecializácie aj na Slovensku.

Z pohľadu zaradenia do systému vzdelávania bolo významným medzníkom počas tohtoročného BIRD fakt, že na základe rozhodnutia akreditačnej komisie MZ SR sa stala Certifikovaná pracovná činnosť v intervenčnej rádiológii cestou SZU oficiálnym a povinným vzdelávaním intervenčných rádiológov u nás. Tak ako v minulosti Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR pri SRS) otvárala cestu vzdelávaniu okrem realizácie pilotného projektu MZ SR pre Certifikáciu v intervenčnej rádiológii, pripravila minimálne štandardy potrebné k akreditácii na pôde MZ SR a organizovala BIRD po minulé roky, tak pod vplyvom vývoja už novovzniknutá Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR SLS) pokračuje a prebrala štafetu nad organizáciou BIRD 2012 v spolupráci so SZU a NÚSCH a.s..

Počas prípravy 3. sympózia sme vzhľadom na veľký záujem o priame prenosy a v nich zvlášť o obtiažne intervencie, pristúpili k významnému navýšeniu počtu živých prenosov (až na osem). Tieto boli súčasťou ôsmych vzdelávacích aktivít (osem edukačných blokov). Každý edukačný blok bol koordinovaný a diskusiu spolu s priamym prenosom v ňom moderoval školiteľ. Súčasťou každej edukačnej aktivity a reflexiou požiadavky účastníkov na zaradenie panelových diskusií bolo zaradenie prezentácií, podľa zvolenej témy na spôsob: „aktualít“, „pre a proti“ a „state of art“ v intervenčnej rádiológii. Okrem toho aj na BIRD 2012 nechýbali najhorúcejšie novinky – tento rok to bola predovšetkým renálna denervácia (RDN). Rovnako nechýbali prehľady nových štúdií a odporúčaní v intervenčnej liečbe. Z najnovších technológií a inštrumentária, ktoré mali na Slovensku svoju premiéru počas BIRD 2012, spomeniem okrem RDN Endurant II, ďalej Zenith LP, alebo liekom povlečené balónikové katétre.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia
Prezident BIRD 2012

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc,
vedúci katedry rádiológie LF SZU

MUDr. Stanislav Okapec,
Predseda SKVIR SLS