4. ročník Bratislavských intervenčných rádiologických dní (BIRD), ktorý sa uskutočnil v dňoch 18.-19.4.2013 sa niesol v znamení významného 50 ročného jubilea zrodu intervenčnej rádiológie. Tak ako v  predchádzajúcich ročníkoch aj BIRD 2013 bol kľúčovým podujatím u nás v postgraduálnom vzdelávaní v intervenčnej rádiológii a samozrejme aj v samotnom štúdijnom odbore rádiológia.

Keďže tento rok je pre intervenčných rádiológov slávnostný, novinkou podujatia bola mimoriadna široká zahraničná účasť pozvaných lektrorov. Prvýkrát organizátori pristúpili počas vyzvaných prednášok a priamych prenosov k angličtine, ako k oficiálnemu jazyku podujatia. Okrem výukových prednášok bolo možné sledovať množstvo priamych prenosov z katetrizačnej sály, počas nich nechýbali ani interaktívne a panelové diskusie, ako aj paralelne organizované „hands on“ workshopy a tréningy na simulátoroch, zamerané na osvojenie si jednotlivých katetrizačných procedúr a techník.

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia
Prezident BIRD 2013

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc,
vedúci katedry rádiológie LF SZU

MUDr. Stanislav Okapec,
Predseda SKVIR SLS